Profesionálne foto služby

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránok www.profoto.sk (ďalej len „stránky“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Štefánikova 43 949 01 Nitra, zapísaná v obchodného registri, vložka číslo: 11562/N (ďalej len „Profoto s.r.o.“). Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.Obsah stránok je výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Profoto s.r.o. vyvíja náležite úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku za použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom Profoto s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Profoto s.r.o. Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Profoto s.r.o. udeľuje súhlas výlučne len na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Profoto s.r.o.

Profoto s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok. Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté Profoto s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Profoto s.r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie analýzu návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje. Profoto s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

E-mail: fotocentrum@profoto.sk